بیمه مسئولیت

توضیحات جامع

بیمه مسئولیت


بیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد . بطور کل اگرچه بیمه مسئولیت تأمینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و زیست بیمه گذار می باشد اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه گر (شرکت بیمه) آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود کسب خواهد نمود. با توجه به مسئولیتهای بیشماری که هریک از ما در قبال سایر افراد جامعه داریم می توان تعداد بسیار متنوعی از بیمه های مسئولیت را برشمرد اما با توجه به میزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود این نوع بیمه و عدم آشنایی با گونه های دیگر آن شرکتهای بیمه نیز بطور معمول تعداد اندکی از این پوششها را به مردم می فروشند.

بیمه مسئولیت - نگرش سبز

بیمه مدیران مجموعه های ورزشی


چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات،دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین، مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران می گردد.


بیمه جرثقیل


عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار(دارنده جرثقیل) در قبال اشخاص ثالث بدین معنی که بیمه گر متعهد میشود در ازای انجام تعهدات و وظابف بیمه گذار، مسئولیت بیمه گذار را در طول مدت قرارداد در مقابل خسارات جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث ناشی از عملیات جرثقیل در محدوده مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه پس از محرز شدن مسئولیت وی توسط بیمه گر ، بیمه نماید و از جبران خسارت برآید.


بیمه مدنی پیمانکاران


مسئولیت مدنی بیمه گذار جهت جبران صدمات بدنی وارد به اشخاص ثالث و خسارت مالی وارد به اموال آنان ناشی از انجام عملیات کار مورد بیمه در محل اجرای پروژه مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر یا مراجع قضایی احراز گردد.

منظور از اشخاص ثالث افرادی می باشند که هیچ گونه ارتباطی با کار مورد بیمه نداشته باشند .


بیمه نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی


پوشش مسئولیت مدنی بیمه گذار جهت جبران خسارت های جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از تابلو های تبلیغاتی متعلق و یا در اختیار بیمه گذار ، مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذاربرای مراجع قضایی ذیصلاح و بیمه گر محرز گردد.


بیمه مستاجر در قبال موجر


مسئولیت بیمه گذار در برابر موجر بدین معنی که چنانچه در اثر وقوع و تحقق خطرات مندرج در این بیمه نامه , بیمه گذار قانوناً مسئول جبران خسارت وارد به مورد اجاره شناخته شود بیمه گر طبق شرایط و مقررات این بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت به موجر اقدام می نماید.


بیمه ناشی از اجرای عملیات ساختمانی


بیمه مسئولیت حرفه ای مجریان ذیصلاح در قبال مالک، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی، بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل انگاری، قصور، خطا و غفلت و یا اشتباه حرفه ای مجری ذیصلاح در محدوده اجرایی پروژه خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث و کارگران پروژه ساختمانی وارد آید و مجری ذیصلاح مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به پرداخت خسارت تا حدود تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام می نماید.


بیمه پارکینگ ها


عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث( استفاده کنندگان از پارکینگ) و خودروهای متعلق به آنها مشروط به احراز مسئولیت وی توسط مقامات ذی صلاح و بیمه گر


بیمه تعمیرگاه های خودرو


عبارت است از تامین خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث بوقوع پیوسته در محل تعمیرگاه، بدین معنی که چنانچه خسارات جانی به افراد و خسارات مالی به خودروهائیکه جهت تعمیر وارد تعمیرگاه می شوند وارد آید، بیمه گر پس از احراز مسئولیت مطابق شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون بیمه مصوب 1316 نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.


بیمه پزشکان


عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که بعلت خطا،اشتباه،و یا قصور بیمه گذار در تشخیص،معالجه،مداوا،اعمال جراحی و بطور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.


بیمه پیرا پزشکان


عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار (پیراپزشکان) در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمه گذار در انجام امور پیراپزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.


بیمه نصب و نگهداری آسانسور


جبران خسارت های بدنی و مالی وارده به استفاده کنندگان از آسانسور های نصب شده در ساختمان های تحت پوشش بدین معنی که در صورتیکه بر اثر خطا قصور ، غفلت اشتباه در نصب ، تعمیر و نگهداری توسط بیمه گذار خسارتی متوجه استفاده کنندگان از آسانسور گردد و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید .


بیمه ناجیان غریق


در استخرهای شنا، شناگران همواره با خطراتی روبرو هستند که این خطرات به دو بخش زیرتفکیک میگردد:

1. غرق شدن شناگر بعلت عدم نظارت بر امر شنا ازطرف منجی غریق

2. صدمات جسمانی در اثر نقص تاسیسات و امکانات استخر مانند:

  • نشت گاز
  • برق گرفتگی
  • مناسب نبودن سطوح استخر و ...

در هرحال در اکثر مواردیکه حادثه ای ناگوار در استخر اتفاق می افتد، طبق قانون، منجی یا مدیریت استخر و یا هر دو مسئول شناخته می شوند و ملزم به جبران خسارت هستند که خطرات ذکر شده در این بیمه نامه قابل بیمه نمودن میباشد.


بیمه مهندسان ناظر


عبارتست از بیمه مسئوولیت مدنی بیمه گزار(مهندسین ناظر-محاسب و طراح)در قبال مالکان ، اشخاص ثالث و کارکنان اجرائی پروژه های ساختمانی ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل انگاری،قصور،خطا،غفلت ویا اشتباه حرفه ای بیمه گزار به لحاظ محاسبه، طراحی و نظارت در محل پروژه در دست اقدام ، خسارت بدنی و مالی به مالکان،اشخاص ثالث و کارگران پروژه های ساختمانی وارد آید و بیمه گزار قانونا مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گزار اقدام به جبران میزان خسارت مالی و خسارت بدنی اعم از فوت،نقص عضو و هزینه های پزشکی می نماید.


بیمه مسئولین فنی بیمارستان ها درمانگاه و کلینیک ها


بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال بیماران، اشخاص ثالث و ذوی الحقوق آنان، بدین معنی که اگر در جریان اجرای وظایف وی حادثه ایمنجر به خسارت بدنی رخ دهد و بیمه گذار در قبال بیماران و اشخاص ثالث قانونا مسئول و ملزم به جبران خسارت گردد بیمه گر با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه ملزم به جبران خسارت مذکور میباشد.


بیمه مدیران رستوران


موضوع بیمه عبارت است از پوشش خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان از رستوران یا اقامتگاه ساحلی مشروط بر آنکه منجر به مسئولیت بیمه گذار گردد


بیمه مدیران مهد کودک


عبارت است از پوشش خسارتهای بدنی وارد به کودکان و نوزدان و شیرخواران تحت نگهداری در محل مهد کودک مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر و طبق رای مراجع ذیصلاح قضایی محرز گردد.


بیمه مدیران شهر بازی


موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در مقابل استفاده کنندگان از دستگاهها بدین معنی که چنانچه در جریان استفاده از دستگاهها خسارت جانی به استفاده کنندگان وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و با توجه به قوانین بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .


بیمه مدیران سینما


مسئولیت مدنی مدیران سالن های سینما،کنسرت و اجلاس جهت جبران خسارت های جانی وارد به استفاده کنندگان از سالن،مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع قضایی ذیصلاح و بیمه گر تایید گردد.


بیمه مدیران آژانس مسافرتی


پوشش مسئولیت مدنی بیمه گذار جهت جبران خسارتهای بدنی و مالی وارد به استفاده کنندگان از تورهای مسافرتی ، مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع قضایی ذیصلاح و بیمه گر محرز گردد.


بیمه ساختمانی


جراحات بدنی و صدمات ناشی از کار یا حین انجام وظیفه ،امری اجتناب ناپذیر است و کارکنان هر سازمانی با هر نوع فعالیت اقتصادی ، در معرض وقوع سوانحی از این دست قرار دارند . قوانین کار و مجازات های اسلامی کشورمان مسئولیت های بالقوه سنگینی را به صورت تکلیفی در زمینه جبران غرامت صدمات وارد به کارکنان متوجه کارفرمایان می کند از سوی دیگر بیمه سازمان تامین اجتماعی مجموعه ای از پوشش های عمر و حادثه و درمان و بازنشستگی است که منافع آن منحصرا به کارکنان تعلق داشته و به هیچ وجه با هدف جبران غراماتی که مسئولیت آن بر عهده کارفرمایان قرارمی گیرد طراحی نشده است .


بیمه متصدیان حمل و نقل داخلی


شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه، موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد موردنظر به آنها واگذار می گردد، صحیح و سالم به مقصد برسانند. با توجه به قلمرو و توسعه شهرها و پیشرفت روزافزون صنعت و تکنولوژی در عصر حاضر و افزایش ارزش کالا، مسئولیت شرکت های حمل و نقل نیز افزایش یافته است. جبران آثار وقوع خطرهای متعدد در جاده های بین شهری از جمله تصادف، واژگونی، آتش سوزی و ... جزء مسئولیت مؤسسات حمل و نقل میباشد. در صورت وقوع هر یک از خطرهای مذکور، مسئولیت سنگینی ایجاد خواهد شد که جبران آن برای شرکت های حمل و نقل به آسانی امکان پذیر نخواهد بود.

با بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی، شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل می توانند، ضمن اعمال دقت و مراقبت های لازم، با خاطری آسوده مبادرت به حمل و نقل کالا نموده و مسئولیت ناشی از خسارت های وارده به محمولات مورد حمل را که در اثر خطرهای بیمه شده حادث شده باشد را به بیمه واگذار نمایند. بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی به صورت قرارداد سالیانه تنظیم میشود و نرخ حق بیمه آن نیز نازل است

همیشه پاسخگوی سوالات شما هستیم


با تماس با شماره {38110-051} و {38426486-051} از راهنمایی های رایگان مشاورین ما برخوردار شوید